top of page

Algemene voorwaarden

art. 1: toepassingsgebied

Behoudens strijdige overeenkomst is de productie van een audiovisuele productie of van een reeks, of van iedere andere audiovisuele realisatie, op gelijk welke drager, door De Firma, voor gelijk welk doel, onderworpen aan de algemene voorwaarden.

 

art. 2: accepteren van het scenario, het model of werkplan

De Firma zal de audiovisuele productie realiseren op basis van een scenario, een model of een werkplan dat voorafgaandelijk door de klant werd geaccepteerd en/of goedgekeurd, of op basis van de wijzigingen die zich kunnen voordoen tijdens de realisatie en die geaccepteerd werden overeenkomstig de bepalingen van art. 3 van de algemene voorwaarden.

Het scenario, model of werkplan moet voldoende gedetailleerd zijn zodat het alle prestaties vermeldt die De Firma moet leveren volgens het overeengekomen bestek.

Bijgevolg zal de klant alle studies, proeven,… die voorafgaan aan het ontwerp en de definitieve redactie van het scenario, model of werkplan of die voorafgaan aan het technische draaiboek voor zijn rekening nemen.

 

art. 3: uitvoering van het werk

3.1. Het bestek dat door De Firma opgesteld wordt, kan uitvoeringsstadia vermelden waarop het reeds uitgevoerde werk ter goedkeuring aan de klant moet voorgelegd worden. Deze laatste kan zich, indien hij dat wil, laten vervangen door een verantwoordelijke afgevaardigde aan te wijzen die volmacht krijgt het werk te beoordelen. Bij afwezigheid van de klant of van de door hem aangewezen afgevaardigde op de datum die voor de voorstelling voorzien is, zal het uitgevoerde werk beschouwd worden als zijnde onherroepelijk door de klant aanvaard en is De Firma van alle verantwoordelijkheid ontslagen betreffende een eventuele vertraging in de definitieve uitvoering van het werk.

3.2. Bij de voorstelling van het werk in één van de voorziene uitvoeringsstadia, kan de klant wijzigingen en aanpassingen vragen die binnen het kader van het aangenomen scenario, model, werkplan of bestek vallen.

3.3. Elke acceptatie door de klant van een uitvoeringsstadium, betekent dat hij het volledig eens is met het reeds uitgevoerde werk. Bij blijvende weigering van de klant om een uitvoeringsstadium te aanvaarden, zonder voorstellen voor wijziging of aanpassing met inachtname van artikel 3.2., of zonder een nieuw bestek te aanvaarden ingeval de klant wijzigingen of aanpassingen zou wensen die verder gaan dan degene die door art. 3.2. toegestaan zijn, kan De Firma beslissen om de uitvoering van het werk definitief te staken. De klant zal echter wel de bedragen die voorzien zijn voor de volledige uitvoering verschuldigd blijven, onverminderd het recht voor De Firma om schadevergoeding te eisen.

3.4. De klant moet aanwezig zijn bij de audiovisuele productieopnamen, bij de registraties en bij de goedkeuring van de montage. Als hij dit wenst kan hij zich laten vervangen door een verantwoordelijke afgevaardigde. Deze afgevaardigde heeft de volmacht om alle noodzakelijke beslissingen ter plaatse te nemen. Als de klant noch zijn afgevaardigde aanwezig is, zullen alle beslissingen genomen door De Firma als onherroepelijk en goedgekeurd door de klant beschouwd worden.

3.5. Elke wijziging die door de klant of zijn afgevaardigde wordt ingevoerd, zal een vertraging van onbepaalde duur voor de leveringstermijn met zich meebrengen.

3.6. De Firma is de enige projectleider, zowel op artistiek als op technisch vlak. De beslissingen genomen door De Firma, rekening houdend met het bestek, model, scenario of werkplan, moeten opgevolgd worden.

 

art. 4: offertes, bestekken, bestelling

4.1. De offertes worden altijd vrijblijvend opgemaakt, zonder verplichtingen vanwege De Firma voor aanvaarding van de klant. De bestekken mogen niet meegedeeld worden, zelfs niet van tevoren, aan derden zonder toelating van De Firma, op straffe van schadevergoeding.

4.2. Bij het opgemaakte bestek is rekening gehouden met de tijdsduur, de plaatsen waar de beelden gemaakt worden en de beelddragers, met inbegrip van computerbeelden, die gekozen zullen worden voor de bestelde audiovisuele productie of reeks. Elke wijziging van deze parameters moet van tevoren het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk bestek.

4.3. Het volledig uitwerken van een scenario, model of werkplan, alsook de gerealiseerde of productieproeven op gelijk welk formaat, waardoor men in staat gesteld wordt een keuze te maken tussen verschillende scenario’s, modellen of werkplannen, zijn volledig op kosten van de klant en zullen afzonderlijk gefactureerd worden.

4.4. Alle wijzigingen aan documenten en/of originele producten die deel moeten uitmaken van de audiovisuele productieopname ten einde ze toonbaar te maken, en die niet zijn opgenomen in het bestek, in welk stadium dan ook, zijn op koste van de klant.

4.5. Voor elk extra werk dat door de klant gevraagd wordt tijdens de productie en dat door De Firma aanvaard wordt, zal een extra bestek opgemaakt worden. Dit zal ook gelden voor alle wijzigingen die door de klant aangevraagd worden nadat de audiovisuele productie afgewerkt is in overeenstemming met de algemene voorwaarden en het (de) bestek(ken).

4.6. Indien de klant voor een opname specifieke weersomstandigheid eist (die voorzien zijn in het scenario, model, werkplan of bestek), en als dat die omstandigheden op de dag die voor de opname is vastgelegd niet overeenkomen met de gewenste, zullen de opnamen voor één of meerdere dagen vertraagd worden en zijn alle gecontracteerde en opnieuw te contracteren kosten door De Firma voor rekening van de klant.

4.7. De kopieën van het bestelde product maken geen deel uit van het originele bestek en zullen afzonderlijk gefactureerd worden.

4.8. De opnames, montage en digitale bestanden worden na goedkeuring van de montage gearchiveerd. De Firma draagt nochtans geen verantwoordelijkheid voor deze archivering en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van het archief.

4.9. Een bestek of offerte blijft 1 maand geldig vanaf de vermelde datum op het bestek of offerte, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

art. 5: annulering van een bestelling

5.1. Geen enkele gedeeltelijke of volledige annulering kan aanvaard worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van De Firma. Indien een annulering minder dan 5 werkdagen voor de aanvang van realisatie, of na de aanvang ervan, wordt meegedeeld, is de klant de totale som vastgelegd in offerte of bestek volledig verschuldigd.

Indien de annulering tussen 5 en 10 werkdagen voor de aanvatting van de productie wordt meegedeeld, is men 50% verschuldigd.

Indien de annulering meer dan 10 werkdagen voor de aanvatting van de productie wordt meegedeeld, is de klant een forfaitair bedrag van 10% van de totale kost van rechtswege verschuldigd aan De Firma.

5.2. Onder voorbehoud van de voorwaarden van art. 6, kan één van beide partijen, als een geval van overmacht dat aldus erkend wordt, dat als gevolg zou hebben dat de uitvoerings- en leveringstermijnen die in de bestelling voorzien zijn met meer dan een maand overschreden worden, aan de andere partij zijn bedoeling kenbaar maken de bestelling te annuleren, waarbij beide partijen het dan eens moeten worden omtrent de modaliteiten van het verbreken van de verbintenis, zonder dat deze modaliteiten echter geringer kunnen zijn dan voorzien in art. 5.1.

 

art. 6: leveringstermijnen

De uitvoerings- en leveringstermijnen worden geheel te goeder trouw gegeven; De Firma verbindt zich ertoe deze zo veel mogelijk te respecteren; De Firma zal geen enkele annulering van de bestelling overwegen die ontstaan is door vertragingen buiten haar wil, en deze vertraging kan evenmin de betaling met zich mee brengen van gelijk welke schadeloosstelling of schadevergoeding ten voordele van de klant.

Met deze veronderstelling worden de termijnen voorzien in het bestek, opgeschoven met een periode die overeenkomstig is met de duur van het stilleggen van de werken.

 

art. 7: leveringen

De leveringsvorm van het audiovisuele werk of prestaties, maakt deel uit van het bestek. Indien niet anders gespecifieerd worden de audiovisuele werken digitaal afgeleverd aan de klant.

 

art. 8: auteursrechten

8.1. De ‘rushes’ (eerste opnamen) en/of de master (afgewerkte audiovisuele productie) blijven eigendom van De Firma.

8.2. Alle auteursrechten die op de audiovisuele productie rusten, geheel of gedeeltelijk, blijven eigendom van De Firma. Dientengevolge blijven de rechten op wijziging, reproductie, distributie, afdrukken, vertalingen en ondertiteling aan haar voorbehouden.

De Firma staat het vertegenwoordigingsrecht van de audiovisuele productie aan de klant af, overeenkomstig art. 4.2. van de onderhavige algemene voorwaarden.

8.3 De Firma zal de overdracht van de rechten van de regisseur, mannequins, acteurs, figuranten, musici en alle personen die houder zijn van auteursrechten of verwante rechten op de audiovisuele productie, in zijn geheel of gedeeltelijk, onderhandelen volgens de noden van de klant. Bij elke wijziging van deze noden zal een nieuw bestek opgemaakt worden.

8.4. Indien het bestek hierover niets vermeldt, dan wordt de klant geacht alle rechten aan SABAM persoonlijk te vereffenen.

 

art. 9: bewaring

Zoals in art. 4.8 voorzien wijst De Firma alle verantwoordelijkheid af voor veroudering, verlies of beschadiging van bronmateriaal of masters om welke reden dan ook.

 

art. 10: klachten

Om geldig te zijn moeten alle andere klachten dan deze voorzien in art. 6 schriftelijk overgemaakt worden, binnen de 8 werkdagen die volgen na de ontvangst van de producten.

 

art. 11: betalingen

11.1. De betalingsvoorwaarden zijn de volgende:

Betalingen dienen te gebeuren voor de vervaldag vermeld op de faktuur voor het volledige bedrag, BTW inbegrepen.

11.2. De offerte kan voorzien in betalingen van voorschotten. Deze worden duidelijk vermeld op de offerte en contract.

11.3. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met het verzoek om aan een derde te factureren, blijft persoonlijk en hoofdelijk verantwoordelijk voor de audiovisuele productie. Ingeval van faillissement of liquidatie van de tussenpersoon of firma die als tussenpersoon optreedt, blijft de derde partij eveneens verantwoordelijk voor de audiovisuele productie.

 

art. 12: klachten

Om geldig te zijn, moet iedere klacht inzake de uitgevoerde prestaties ons per aangetekend schrijven met de post binnen 24 uur der vaststelling overgemaakt worden. Staat met aanvaarding gelijk, elke rekening tegen dewelke binnen 10 dagen na verzending geen protestbrief werd ingediend. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle bedragen die niet betaald zijn 30 dagen na factuurdatum, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een nalatigheidsintrest op basis van de nationale discontovoet in België, verhoogd met 2 %, maar met een minimum van 10 % per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum. Tevens wordt onherroepelijk overeengekomen dat een eenvoudige vertraging in de betaling de klant van rechtswege verplicht tot een forfetaire bedongen vergoeding van 10 % der hoofdsom, en dit met een minimum van 65,00 euro, ten titel van schadevergoeding voor schade door de verkoper ondergaan, doordat de hoofdverbintenis niet werd nagekomen. (Art. 1150-1152 en 1229 B.W.)

 

art. 13: waarborgen

Indien het krediet van de koper een minder gunstige kering neemt, behouden wij het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering der verbintenis van de koper de geschikte waarborgen te eisen.

Ingeval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

 

art. 14: acceptatie van de algemene voorwaarden

14.1. Het ondertekenen en terugsturen of de acceptatie van een bestek op welke wijze dan ook, betekent dat men alle clausules van de onderhavige algemene voorwaarden die voorrang hebben op andere voorwaarden, zonder voorbehoud aanvaardt.

14.2: Indien ooit in rechte mocht beslist worden dat 1 of andere bepaling van deze verkoopsvoorwaarden of slechts een deel ervan niet wettelijk is, zal enkel deze bepaling of een deel ervan herleid worden tot een wettelijk toegelatene en blijven alle andere bepalingen partijen binden.

 

art. 15: Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

15.2 In geval van geschillen over de interpretatie of de uitvoering ervan zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken te Turnhout bevoegd.

bottom of page